යාපනය කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක ෆැක්ස් e-තැපැල්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, යාපනය

021-2221488

   

ගණකාධිකාරී

- එම -

021-2222647