ත්‍රිකුණාමලය උතුර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

එම්.ඒ. විමලසේන මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය උතුර, මොරවැව

026-2255056

   

එල්.ඩබ්.එන්.සී. පරතීප්

ගණකාධිකාරී

- එම - 026-2255056