ත්‍රිකුණාමලය උතුර කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය උතුර, මොරවැව

026-2255056

   

ගණකාධිකාරී

- එම - 026-2255056