කන්තලේ කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කන්තලේ

026-2234256

026-2234013

 

ගණකාධිකාරී

- එම -

026-2234545

- එම-