පදිරිප්පු කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පදිරිප්පු

065-2250123

065-2222153

 

ගණකාධිකාරී

- එම - 065-2250974 065-2250153