මඩකලපුව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

 

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මඩකලපුව

065-2224468

065-2224468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වී. ගනේෂාමූර්ති මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 065-2258137 065-2257365