දෙනුවර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඩබ්ලිව්.එම්.සී.වීරකෝන් මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, දෙනුවර

081-2575543

081-2575543

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජි.එල්.ටී.එස්.ලියනගේ මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 081-2577380