මාතලේ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
වයි.එම්.එම්.එස්. යාපා මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාතලේ

066-2222380

066-2222380

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒල්.ඩබ්ලිව්.ඒල්.සී.ප්‍රදීප් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 066-2222216   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.