වත්තේගම කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

එම්.ඩබ්. විජේරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වත්තේගම

081-2476307

081-2476307 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අයි.ඩී.කරුණෘරත්න මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 081-3801505   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.