තෙල්දෙණිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ෙක්.ජි.එන්.එම්.පී.බී.නවරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන
කාර්යාලය, තෙල්දෙණිය

081-2374435

081-2374435

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අයි.ඒන්.විෙජ්වර්ධන මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 081-2374435    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.