බස්නාහිර පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක ෆැක්ස් e-තැපැල්
රංජිත් සෝමවංශ මැතිතුමා

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල

 

   

 

පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පී.ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, නො. 76, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07

011-2693883/
011-2693895

011-2693894

 

ජී.එම්. සිල්වා මහතා

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) - එම -

011-2682262/
011-2682263

011-2693894 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.පී.එන්. ප්‍රේමසිරි මහතා
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන හා සැලසුම්)
- එම - - එම - - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
උපාලි මුතුකුමාරණ මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
- එම - 011-2691574 011-2693894 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.