විශේෂ නිවේදන

පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට කැඳවීම තාවකාලිකව අවලංගු කිරීම

“පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා 2019.12.02,03 හා 05 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය, භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ DMS/policy/recruitments හා 2019.11.20 දිනැති ලිපිය අනුව තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බැවින් එම දිනවලදී නොපැවැත්වේ.

එම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.”

2020 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්- කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවය