විශේෂ නිවේදන

පාසල් පරිශ්‍රයන්හි ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම

  • සියළුම පළාත්/කලාප/කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන් හා සියළුම පාසල් ප්‍රධානින් දැනුවත් කරන ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

මුහුණු ආවරණය සහිත ඇඳුම් හා ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් පිළිබඳ දැනුවත් වීම