බඳවා ගැනීම්

උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට හා 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය