ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර

දෙවන ජාතික භාෂා සමස්ත ලංකා තරගාවලිය - 2019 ජය සංකේත ප්‍රදානොත්සවය

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාවේ දෙවන ජාතික භාෂා ඒකකය මගින් පවත්වන ලද සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලියේ ජය සංකේත ප්‍රදානොත්සවය 2019 දෙසැම්බර් 19 දින පෙ.ව. 10.00 ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව්වන මහළ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

- ජග්‍රාහකයින්ගේ නාම ලැයිස්තුව මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

2019 වසර සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබ ඇති වැඩසටහන්.

 

මාසය

දිනය

වැඩසටහන

අප්‍රේල්

27 - සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග)

අධ්‍යාපන කලාප මට්ටම.

28 - ඉරිදා

ජූලි

13 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- (ලිඛිත / වාචිකතරග)

14 - ඉරිදා

20 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- (කණ්ඩායම් සහ වෙනත්)

21 - ඉරිදා

සැප්තැම්බර්

14- සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග)

15 - ඉරිදා

21 - සෙනසුරාදා

දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග) - පළාත් මට්ටම.

22 - ඉරිදා

ඔක්තෝම්බර්

05 - සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

06 - ඉරිදා

19- සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

20 - ඉරිදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

26 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා/ ජාතික සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය

නොවැම්බර්

09 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය

10 - ඉරිදා

දෙසැම්බර්

19 - බ්‍රහස්පතින්දා

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරග - ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

සිංහල භාෂා හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2019 අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමේ ලිඛිත තරගාවලිය

2019 අප්‍රේල් මස 27 සහ 28 දෙදින තුළ, අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමින් දිවයින පුරා පැවැත්වීම සදහා කටයුතු සූදානම් කර තිබූ උක්ත තරගාවලිය දැනට දිවයින තුළ පවත්නා වාතාවරණය සැළකිල්ලට ගනිමින්  දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට තීරණය කරන ලදී. 

මෙම තරග පවත්වනු ලබන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.