ඉංග්‍රීසි හා විදේශ භාෂා

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය - 2019

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2019 ඔක්තෝබර් මස 19, 20, 26 සහ නොවැම්බර් මස 02 දිනයන්හි දී කොළඹ 03, තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වේ.

2019 වසරේ පළාත් මට්ටමෙන් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවන විට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරගවල ජයග්‍රාහකයන් සඳහා වන සමස්ත ලංකා මට්ටමේ අවසන් තරග මෙහිදී පවත්වනු ලැබේ.

 

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය -2017

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2017 - සැප්තැම්බර් මස 30, ඔක්ෙතා්බර් මස 01, 07,සහ 08 යන දින වලදී  ෙකාළඹ 03 තර්ස්ටන් විද්‍යාලෙය්දී  පැවැත්ෙව්. 

ෙමහිදී 2017 වර්ෂෙය් පළාත් මට්ටමින් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවනවිට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරග වල ජයග්‍රාහකයන් සදහා වන සමස්ත ලංකා අවසන් තරග පවත්වනු ලැ ෙබ්. 

img

iTESL – improving Teacher Education in Sri Lanka – Scope of the project

iTESL is a project initiated by the Ministry of Education in collaboration with the British Council. The project aims better educating young people with the knowledge, skills, creativity and opportunities to contribute to the social and economic development of Sri Lanka. In perusing said aim, the Ministry of Education shall implement the iTESL program in collaboration with the British Council.

The project shall launch activities to enhance trainer, teacher and student practices and performance that would result from the adoption of better quality and integrated pre -service and in- service professional development programs operating within integrated frameworks and professional standards system. The program has three outputs.

 OUTPUT 01 Coordinated and integrated Pre- and In- service teacher education training system which uses consistent principles in methodology and teaching practice in order to establish clear professional standards and practices among teacher educators and teachers.

 
1. Delivery of training packages across mixed groups of teacher educators (Pre- and In- service)

2. Technical assistance and support to MoE, NIE and Provincial Education authorities in agreed areas.

 OUTPUT 02 A coherent integrated mentoring system is designed and implemented by ISAs providing strengthen support to pre-service trainees, in-service teachers, and to teachers involved in SBTD and TC activities.

1. Delivery of training packages to mixed groups of teacher educators(Pre- and In-service)
2. Technical assistance and support to MoE, NIE and Provincial Education authorities in agreed areas.

OUTPUT 03 Improved capacity and capability among Principals and ADEs enabling them to act as agents of change to ensure implementation of good teacher education and teaching learning practices at school level

1. Delivery of training packages to principals in leadership and management.
2. Technical assistance and support to MoE, NIE and Provincial Education authorities in agreed areas.

 

Project outline

 The project shall commence from October 2017 and will continue for three years until 2020. There will be three training centers covering the entire country. Each center will conduct trainings for Teacher Educators, In-service advisors and principals in NCOEs, TTCs, TCs and schools in the provinces / districts assigned to the particular training center. The training programs will initially aim teacher educators in English, Science, Mathematics, IT and languages. 21 Lead trainers will be selected and trained by the visiting U.K. consultants in October 2017. Having completed one month training, those Lead Trainers will be assigned to three training centers: 7 Lead Trainers per center. They will conduct training sessions for Teacher Educators, principals and ISAs with the consultation of U.K. Consultants. After the training, in collaboration with the NCOE branch and Provincial Departments of Education iTESL project expect to monitor all trainees using a profile based monitoring framework to see how they would integrate what they have acquired during the training. During said monitoring sessions trainees will be given further support to increase / strengthen their trainer capacity.

 

 

Project Coordinator
iTESL Project office
5th Floor, Isurupaya,
Pelawatta, Battaramulla
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.