විගණන

රජයේ විගණන ශාඛාව

විගණන අධිකාරී
රජයේ විගණන ශාඛාව (3 වන මහල)

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් විගණනය කිරීම

 

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර ද්‍රරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
විගණන අධිකාරී 011-2785063 1415 011-2785063
විගණන පරීක්ෂක    1413  
විගණන පරීක්ෂක    1413  
විගණන පරීක්ෂක    1413  
විගණන පරීක්ෂක      
 ශාඛාව 011-2785063   1415/1413  

අභ්‍යන්තර විගණන ශාඛාව

 

 

ශාඛාවේ කාර්යයන් 

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ජාතික පාසල්, ගුරු විද්‍යාල, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පිරිවෙන්, විද්‍යාපීඨ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන, විභාග හා රජයේ ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාළ මූල්‍ය හා කළමනාකරණ විගණන කටයුතු හා විගණකාධිපති විසින් අධ්‍යාපන ලේකම් අමතන විගණන විමසුම් වෙනුවෙන් පිළිතුරු සැපයීම


නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 011-2784821 1406 011-2784821 
ගණකාධීකාරි (අභ්‍යන්තර විගණන) 011-2784821  1408   011-2784821
 ශාඛාව 011-2785389 / 2784821 -එම-