පාලන

       H Hewage එච්.හේවගේ මහතා  
අතිරේක ලේකම්
පාලන  (2 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
එච්.හේවගේ මහතා   අතිරේක ලේකම් 011-2784814 1225/1228 011-2785491  

අභ්‍යන්තර පාලන හා ප්‍රවාහන

 

 අභ්‍යන්තර පාලන හා ප්‍රවාහන (2 වන මහල)

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අභ්‍යන්තර පාලනයට අයත් සියළු රාජකාරීන් 
 • අමාත්‍යාංශයේ විවධ වැඩසටහන් ඉටුකර ගැනීම සදහා වාහන උපයෝගීකරණය

 
නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්   0112786068 1212 0112786068   

 

 

නිවාඩු සංචිතය

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශය වෙත ස්ථාන මාරුවී, නව පත්වීම් ලැබ පැමිණෙන නිලධාරීන් සඳහා ඇඟිලි සලකුණු අංක ලබාදීම හා ඔවුන්ගේ තොරතුරු අදාළ මෘදුකාංගය වෙත ලබාදීම
 • ස්ථාන මාරුවීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, උසස්වීම්, පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට හා වැටුප් වර්ධකවලට අදාළව නිවාඩු වාර්තා ලබාදීම
 • ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ 10 වගන්තියට අනුව ඉකුත් විවේක නිවාඩු අනුමත කිරීම
 • ආයතන සංග්‍රහයේ  XII පරිච්ඡේදයේ 18 වගන්තිය අනුව ගර්භනී මාතාවන්ට හිමි සහන කාලය බාදීම
 • ආයතන සංග්‍රහයේ  XII පරිච්ඡේදයේ 21 වගන්තිය අනුව අඩ වැටුප් හා  XII පරිච්ඡේදයේ 22 වගන්තිය අනුව වැටුප් රහිත ගණනය කර අය කිරීම සහා ගෙවීම් ශාඛාවට යැවීම
 • අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන සියලු නිලධාරීන්ගේ අතිකාල හා 20/1 දීමනා ලබාගැනීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරන වවුචර් පරීක්ෂා කරදීම
 • අනියම්, ආදේශක සේවකයන්ට සහ පරිගණක පුහුණු සිසුන්ට මාසික දීමනා ලබාදීමට අදාළ වාර්තා අනුමත කර ගෙවීම් ශාඛාව වෙත යැවීම
 • සියලු ම ශාඛා/අංශවලින් ලැබෙන නිවාඩු අයදුම්පත් භාරගෙන පරිගණක ගත කිරීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ සේවා හා ඉඩම්) 011-2784846 1210 011-2784846
සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ සේවා) 011-2784533 1227  
පරිපාලන නිලධාරිනී (ඒකාබද්ධ සේවා හා ඉඩම්) 011-2785239 1216  
 ශාඛාව  011-2784533 1236  

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අදාළව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් යොමුකරන ප්‍රශ්නවලට අදාළ විෂයභාර අංශ සමග සම්බන්ධ වී පිළිතුරු සැපයීම
 • උපදේශක කාරක සභා වෙත යොමුකරන ලද යෝජනා සඳහා අදාළ විෂයභාර අංශ සමග සම්බන්ධ වී පිළිතුරු සැපයීම
 • මහජන පෙත්සම්, මානව හිමිකම්, ඔම්බුඩ්ස්මන් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු

 
නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්  (පාලන I) 011-2787962 1237 011-2787962  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර ලේකම් (පාලන I) 011-2784829 1233    
පරිපාලන නිලධාරි 011-2784829  1213     
 ශාඛාව 011-2784829  1232    

 

 

ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය

දැක්ම 

 • අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ඨතාව සහතික කරනුවස් කඩිනම් හා විචාරවත් තීරණ සඳහා පුළුල් හා ක්‍රමෝපායික ප්‍රවේශයක්

 

මෙහෙවර

 • අධ්‍යාපනයේ සියළු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් ප්‍රශස්ත තීරණ ගැනීමත්, ඒවා නිසි කල්හි ඵලදායි හා කර්යක්ෂම අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරවීම සහතික කරලීම උදෙසා උචිත තොරතුරු හා සන්නිවේදන උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරවීම.

 


මෙහෙයුම් මැදිරියේ කාර්යයන්

 • සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ මූලික හා ප්‍රධාන තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම, පුළුල් භාවිතයක් උදෙසා සම්බන්ධිකරණය සහතික කිරීම.
 • ජනමාධ්‍ය තොරතුරු මූලාශ්‍රයන් ලෙස යොදාගැනීමටත් එය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටළු කඩිනමින් විසඳාලීම උදෙසා යොදා ගැනීමේ හැකියාව පුළුල් කිරීම.
 • නවීන තාක්ෂණික ප්‍රවේශ තුළින් කඩිනමින් තොරතුරු ලබාගනිමින් ඒවා ප්‍රශස්ත තීරණ උදෙසා යොමු කරවන ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කිරීම.
 • අධ්‍යාපන සංවර්ධනය තහවුරු කෙරෙන වාර්තා සැකසීමේ පදනම පුළුල් හා ඵලදායි කරලීම.
 • දෙස් විදෙස් දූත පිරිස් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අදාළ ප්‍රධාන පෙළේ තොරතුරු වෙත නවීන ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ළගාවීමට ඇති හැකියාව පුළුල් කිරීම.

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2785818
1375
011-2785818
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ශාඛාව 011-2785818  1375
   

විනය සහ විමර්ශන අංශය

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ, ජාතික පාසල්, විද්‍යාපීඨ හා ගුරු විද්‍යාලවල අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විනය කටයුතු
 • අධ්‍යාපන ලේකම් හා අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්) විසින් පවරනු ලබන විමර්ශන සිදු කිරීම, එම විමර්ශන වාර්තා නිර්දේශ සහිත ව ඉදිරිපත් කිරීම හා චෝදනා පත්‍ර කෙටුම්පත් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන ලේඛන සහකාර, සංවර්ධන සහකාර සහ මූල්‍ය සහකාර යන සියලු ම (ඒකාබද්ධ සේවය නොවන) නිලධාරීන් හා සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු සම්බන්ධ කටයුතු
 • ගරු අමාත්‍යතුමන්ලාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය හා උපදේශකවරුන් පත් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික පාසල්, ගුරු විද්‍යාල, විද්‍යාපීඨ හා ගුරු මධ්‍යස්ථානවල සේවය කරනු ලබන අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලවල ආයතන කටයුතු හා සේවා සංඛ්‍යා විස්තර පවත්වාගෙන යාම
 • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයට අදාළ ආයතන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය
 • මු.රෙ. 71 යටතේ තනතුරු ඇති කිරීම හා කාර්ය මණ්ඩල උපලේඛන සම්බන්ධ කටයුතු
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු සියලු ම තනතුරු යටතේ ගැනෙන නිලධාරි / සේවක දෙපාර්ශවයේ ම සියලු ම නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු ඉටු කිරීම
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ලැබෙන සියලු ම ලිපි විධිමත් පරිදි වර්ගීකරණය කොට කඩිනම්ව හා සුරක්ෂිත ව අදාළ ඒකකවලට බෙදා හැරීමට කටයුතු කිරීම
 • අතිකාරම් ගිණුම යටතේ වන සියලු ණය අනුමත කිරීම
 • අත්තිකාරම් ගිණුම යටතේ දේපළ ණය ලබාදීමේදී සුරැකුම් ලෙසට ලබාගෙන ඇති ඔප්පු නිදහස් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ ලියාපදිංචි කිරීම


 නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විනය හා විමර්ශන) 011-2784826 1282 011-2784826 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර ලේකම් (විනය) 
011-2784849 1215    
 ශාඛාව  ,, 1194