අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන

 72

එච්.යූ ප්‍රේමතිලක  මයා
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන (1 වන මහල)නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
එච්.යූ ප්‍රේමතිලක  මයා අතිරේක ලේකම් 011-2784863 1172/1111 011-2784863  

සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ශාඛාව


පාසල් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ශාඛාව (1 වන මහල) 

දැක්ම

නිරෝගී හා ක්‍රියාශීලී දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීම

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
පාසල් ළමුන් සෞඛ්‍යමත් කිරීම, තම පවුලේ හා ප්‍රජාවේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ස්වයං හැකියාවන් ඇතිඅය බලවත්කරණය කිරීම හා ලැබී ඇති අධ්‍යාපනික අවස්ථාවලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට සැලැස්වීමයි. 

සුවිශේෂ අරමුණු

 • පාසල් සිසුන් අතර පෝෂණ ගැටළු අවම කිරීම
 • පාසල් සිසුන් අතර සෞඛ්‍ය ගැටළු අවම කිරීම
 • සෞඛ්‍ය හා ආහාර පුරුදු ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන පාසල් පරිසරයක් ඇති කිරීම
 • සෞඛ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • පාසල් සිසුන් සහා ආහාර ලබා දීමේ වැඩසටහන
 • පාසල් සිසුන් සහා නැවුම් කිරි ලබාදීමේ වැඩසටහන
 • පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන
 • පාසල් සහා ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීමේ වැඩසටහන
 • පාසල් දන්ත සායන පවත්වාගෙන යාම සහා සහාය වීම
 • සෞඛ්‍ය හා පෝෂණය පිළිබඳව පාසල් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කිරීම
 • තිරසර පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන 


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2787842 1177  011-2787842
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1178  
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1178  
ශාඛාව 011-2787842  1194  

පිරිවෙන් ශාඛාව

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ  සම්භාව්‍ය  අධ්‍යාපන  සම්ප්‍රදාය  සුරකිමින් කාලීන අවශ්‍යතාවලට යෝග්‍ය ලෙස දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතාවලින් පිරිපුන් පැවිදි ගිහි පුරවැසි පිරිසක් බිහිකිරීම

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

ථේරවාදී භික්ෂු සමාජයේ මනා පැවැත්මට උරදිය හැකි ධර්මධර හා විනයධර භික්ෂු පිරිසක් හා ශ්‍රී ලංකික අනන්‍යතාව ස්ව ලක්ෂණ කරගත් පෞරුෂයක් ඇති පුරවැසි පිරිසක් බිහි කරන ආයතන පද්ධතියක් ලෙස පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතන පවත්වාගෙන යාම සඳහා කාර්යය කටයුතු ඉටුකිරීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • 1979 අංක 64 දරණ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පනතේ පරමාර්ථ හා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම, පනතට හා නියෝගවලට අනුකුල ව දිවයින පුරා පිරිවෙන් ආයතන අනුමත කිරීම, පිරිවේනාචාර්යවරුන් අනුමත කිරීම, පරිවේණාධිපති වැටුප් හා පිරිවෙන් පරීක්ෂණ සඳහා වාර්ෂික ආධාර මුදල් ගෙවීම, සම්පත් ලබාදීම, පුස්තකාල අනුමත කිරීම හා සංවර්ධනය, ආයතන වර්ග කිරීම, විෂය මාලා සංවර්ධනය, විෂය උපදේශනය, ගුරු පුහුණුව, ගුරුභවතුන්ගේ විශ්‍රාම අනුමත කිරීම, පිරිවෙන් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ඨ කිරීම, ගුරුවරුන්ගේ සේවය අවසන් කිරීම ආදී අධ්‍යාපන පරිපාලන සංවර්ධන හා අධීක්ෂණ කටයුතු කිරීම
 • පිරිවෙන් පනත යටතේ විධි විධාන අනුව සංවර්ධනය, පිරිවෙන් වර්ෂාවසාන විභාග ජාතික මට්ටමින් පැවැත්වීම, සීතාවක, වේනමුල්ල පිරිවෙන් අභ්‍යාස ආයතනවල පරිපාලන සංවර්ධනය හා අධීක්ෂණය, විද්‍යෝදය,  විද්‍යාලංකාර මහ පිරිවෙන්වලට අධාර මුදල් ගෙවීම, ගුරුවරුන් අනුමත කිරීම හා වැටුප් ගෙවීම ආදී කරුණු අදාළ නියමයන්ට අනුව ඉටු කිරීම
 • පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පනතට හා රෙගුලාසි මාලාව සංශෝධනය කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීම
 • අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව ද්වීභාෂා අධ්‍යාපන කටයුතු සැලසුම් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ පිරිවෙන් පාඨ්‍ය ග්‍රන්ථ සම්පාදනයට සහාය වී පෙළපොත් පිරිවෙන්වලට බෙදා දීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් කිරීම
 • පිරිවෙන් නිල ඇදුම් සැපයීමට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම
 • පිරිවෙන් විභාග සම්බන්ධ ව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අදාළ කටයුතු කිරීම
 • ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සමඟ පිරිවෙන් විෂය නිර්දේශ, ගුරු පුහුණු ගුරු අත්පොත් ආදීය සම්බන්ධ ව ක්‍රියාකිරීම
 • සම්භාෂා කලාපය ඇතුලු පිරිවෙන් ශාඛාවේ ප්‍රකාශන එළිදැක්වීම
 • පිරිවෙන් සඳහා වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු සැකසීම, වාර්ෂික වැඩ සැලැස්ම සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම,  ජනාධිපති කාර්යාලය, ආගමික අමාත්‍යාංශය, ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය ආදී රාජ්‍ය ආයතන සමඟ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට අදාළ  කටයුතු ඉටු කිරීම
 • පිරිවෙන් සම්බන්ධ ව පැන නගින නීතිමය කටයුතු කිරීම
 • පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ කැඳවීම හා උපදෙස් යෝග්‍ය ලෙස ක්‍රියාත්මක කරවීම

 

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784893 1281  011-2784893  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
  1298     
 ශාඛාව 011-2784893  1241    

 

සෞන්දර්ය අධ්‍යාපන ශාඛාව

 සෞන්දර්ය අධ්‍යාපන ශාඛාව (1 වන මහල)

 

 දැක්ම

වින්දනීයත්වයෙන් පරිපූර්ණ මානවයකු අනාගත ප්‍රජාවට දායාද කිරීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය
පාසල් ශිෂ්‍යයා/ ශිෂ්‍යාව මනා හැදියාවකින් යුතු ඔවුනොවුන් අතර අන්‍යොන්‍ය සුහදතාවකින් හෙබි වින්දනාත්මක වූත්, අර්ථාන්විත වූත් දරුවකු ලෙස සමාජගත කරවීමත්, ඔවුන් වටා පෙළගැසී සිටින ගුරු භවතුන් දැනුමින්, කුසලතාවෙන් පිරිපුන් දයාබරිත පුද්ගලයන් ලෙස පාසල් ප්‍රජාව ඉදිරියේ සන්නද්ධ කරවීමත්, එතුළින් සුයහපත් සමාජයක් බිහි කිරීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • චිත්‍ර කලාව, නර්තනය (සිංහල, භරත), සංගීතය (පෙරදිග, බටහිර), නාට්‍ය හා රංගකලාව (සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි) යන සෞන්දර්ය විෂයයන් හදාරන සිසුනට පූර්ණ හැකියාවන් අත්පත් කරදීම සඳහා අධ්‍යාපන ගුණාත්මක භාවයේ අඛණ්ඩ ප්‍රවර්ධනයට දායක වීම
 • ගුරුභවතුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය තුළින් උසස් අධ්‍යාපනික සාධනයක් ඇති කරවීම
 • භෞතික සම්පත් ගුණාත්මක ව ප්‍රවර්ධනය කරවමින් යහපත් ඉගෙනුම්, ඉගැන්වීම් පරිසරයක් පාසල් තුළ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම
 • ජාතිකමය හා පොදු වැඩසටහන්වල දී සියලු ම රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතනවලට අවශ්‍ය සහය ලබා දීම
 • නිපුනතාවලින් පිරිපුන් සුයහපත් සමාජයකට අවශ්‍ය අඩිතාලම සකස්කර දීම
 • පාසල් සිසුනගේ කුසලතා, ආකල්ප සහ සමාජ හැසිරීම් පෝෂණය වන ආකාරයෙන් සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර, නැටුම්, සංගීත, නාට්‍ය හා රංගකලා සහ බටහිර සංගීත තරග සංවිධානය කොට පැවැත්වීම
 • ජාතික තරුණ වාදක මණ්ඩලයේ පුහුණුවීම් කටයුතු හා ප්‍රසංග පැවැත්වීම
 • පාසල් විෂයමාලාව ශිෂ්‍යයාගේ අධ්‍යාපනික සාධනය ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයෙන් වඩාත් ගුණාත්මක ලෙස නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයට අවශ්‍ය සහය ලබාදීම
 • සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාලය ඇතුලු අනෙකුත් විශ්ව විද්‍යාලවලටත්, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමටත්, සෞන්දර්ය විෂයය ප්‍රවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබාදීම
 • බාහිර පාර්ශවයන් විසින් පාසල් සිසුනගේ වින්දනීයත්වය පෝෂණය කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම් නියාමනය කිරීම

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784259 1183  011-2784259
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1174  
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1186  
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1185  
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1173  
 ශාඛාව 011-2784259  1187  

ගුරු අධ්‍යාපන ශාඛාව

 

 ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ හා ගුරු විද්‍යාල පරිපාලනය කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණ කටයුතු. 

ගුරු අධ්‍යාපන සංවර්ධනය හා ගුරු අධ්‍යාපනය පිළිබද ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

 

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
ප්‍රධාන කොමසාරිස් (ගුරු අධ්‍යාපන) 011-2784816 1355 011-2784816

 

යටතේ ඇති ශාඛාවන්

 1. අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ශාඛාව
 2. ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාව 

 

විද්‍යා ශාඛාව

 

විද්‍යා ශාඛාව  (1 වන මහල)

 

 දැක්ම

 • එදිනෙදා ජීවිතයට විද්‍යා දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා ලබා දීම
 • නව ලෝකයට ගැලපෙන පුරවැසියකු බිහිකිරීම
 • අනාගත උසස් අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සඳහා අවකාශ ලබා දීම
 • පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනයන් පිළිබඳ යහපත් ආකල්ප ඇති කිරීම


මෙහෙවර ප්‍රකාශය
තාක්ෂණ සමාජයක් සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යා දැනුම ලබා දීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ජාතික ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - පළාත් හා ජාතික ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • එදිනෙදා ජීවිතය සඳහා විද්‍යාව වැඩසටහන - ගුරු හා සිසු ප්‍රායෝගික වැඩසටහන , ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා විශ්ව විද්‍යාල සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • 'ඉසුරු' පාසල් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන - සා.පෙළ විද්‍යා ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු, ඉසුරු පාසල් විද්‍යා ගුරුවරුන් සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • විද්‍යා උපකරණ හා සේවා සැපයීම - විද්‍යාගාර උපකරණ හා රසායන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම, පාසල් විද්‍යාගාර සඳහා විද්‍යාගාර උපකරණ ද්‍රව්‍ය සැපයීම හා රසායනාගාර සහකාර පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම
 • සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය එක්ව බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජාතික පුහුණු සංචිත පැවැත්වීම


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2786062 1155  011-2786062 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1131
   
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1159    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1156    
 ශාඛාව 011-2786062 1158