චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
81 පාසල් වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 2017/22 2017-05-30
82 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලබන වැඩමුළු/පුහුණු සැසි/සම්මන්ත්‍රණ සදහා ගෙවීම් කිරීම 2017/20 2017-05-26
83 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සඳහා 2017 අයවැය තුළින් යෝජිත අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයේ වරප්‍රසාද ලබා දීම 19/2017 2017-05-23
84 පාසල් ළමුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක වන පෝෂණ වැඩසටහන 2017/10 2017-05-19
85 සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය 2017 2017-04-28
86 සමස්ත ලංකා ගණිත දැණුම මිණුම තරගාවලිය 2017/18 2017-04-28
87 විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම 16/2017 2017-03-14
88 මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2017/14 2017-02-28
89 මුදල් රෙගුලාසි 135 යටතේ බලතල පැවරීම- 2017 2017/12 2017-02-28
90 රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමට එරෙහිව පාසල් සිසුන් පෙළඹවිම 2017/13 2017-02-27
91 13 වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන 2017/43 2017-02-23
92 පාසල් හා පිරිවෙන් ආශ්‍රිතව සංවත්සර සමරු මුද්දර නිකුත් කිරීම 2017/17 2017-01-31
93 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561 වන වෙසක් සැමරුම් සතිය(2017.05.07 සිට 2017.05.13) 2017/11 2017-01-27
94 ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ නිලධාරීන් සදහා ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ දිවයිනෙන් බැහැර ගතකරන නිවාඩු ලබා දීම 08/2017 2017-01-26
95 රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ සඳහා මාර්ග ගත ලෙස (Online) අයදුම්පත් යොමු කිරීම- 2016/2017 අධ්‍යයන වර්ෂය 2017/09 2017-01-25
96 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ විදුහල්පතිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් අතුරින් වැටුප් වර්ධක ගැලපුම් දීමනාවක් ලබමින් සිටින නිලධාරීන්ගේ වැටුප රා.ප.ච03/2016 අනුව පරිවර්තනය කළ යුතු ආකාරය 2017/07 2017-01-17
97 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2017 2017/04 2017-01-11
98 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය - 2017 2017/05 2017-01-11
99 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය - 2017 2017/02 2017-01-11
100 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟය-2017 2017/03 2017-01-11