චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
181 මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ දැනුම කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනු වස් ප්‍රාථමික පාසල් පන්දහසක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහ 13/2013 2013-03-27
182 ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2013/03 2013-03-27
183 පාසල්වල විවිධ අවස්ථාවලදී මුදල් එකතු කිරීම 2013/11 2013-03-13
184 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2557 වෙසක් සතිය වැඩසටහන 05/2013 2013-01-10
185 පාසල් ළමුන් සඳහා ක්‍රියාත්මකවන පෝෂණ වැඩසටහන -2013 2013/01 2013-01-02
186 ගුරු අධ්‍යාපන ආයතනවල අභ්‍යන්තර ඇගයීම් කටයුතු සිදුකිරීම 04/2013 2012-12-31
187 දිවි නැගුම ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව පාසල් භූමිය ආදර්ශවත් ගෙවත්තක් බවට පත්කිරීමේ වැඩසටහන 02/2013 2012-12-28
188 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන හා මුද්‍රා නාට්‍ය තරඟයය -2013 2012/31 2012-12-19
189 2013 සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂා දින තරගාවලිය - 2009/05 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2009/05 2012-12-01
190 රජයේ පාසල් සඳහා විද්‍යා උපකරණ හා රසායන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම හා බෙදාහැරීම 40/2012 2012-10-12
191 ගුරුවරුන්ගේ සදාචාරාත්මක හැසිරීම පිළිබඳව ආචාර ධර්ම පද්ධතිය හා පොදු නීති මාලාව 2012/37 2012-10-05
192 දිවයිනේ ජාතික පාසලක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා ඉවත්කිරීමට සිදු වන අවස්ථාවේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙළ 01/2012 2012-09-19
193 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය හා ප්‍රදර්ශනය -2013 2012/29 2012-09-14
194 රාජ්‍ය පාසල් නාට්‍ය උළෙල - 2013 2012/33 2012-09-14
195 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල තරඟය -2013 2012/32 2012-09-14
196 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය -2013 2012/30 2012-09-14
197 සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මකවන පරිගණක මධ්‍යස්ථාන ප්‍රශස්ත මට්ටමින් භාවිතය 2012/24 2012-08-27
198 පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන භාවිතය 2012/25 2012-08-10
199 ප්‍රාථමික පාසල් සංවර්ධන මාසයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2012/23 2012-07-31
200 ගුරු හා විදුහල්පති ඇගයීම - සංශෝධනය 2011/23amm 2012-06-01