චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
141 ප්‍රබුද්ධ පාඨක සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම - 2015 "කියවන්න පොත් දෙන්න - පියඹන්න තටු දෙන්න" 46/2014 2014-12-31
142 ජාතික පාසල්වල (ද්විතියික පාසල් 1000 විශේෂ වැඩසටහනට ඇතුළත් නොවන) ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් නිපුණතා ඉහළ නැංවීමට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන අංශවල භෞතික අවශ්‍යතා සංවර්ධනය කිරීමේ කඩිනම් වැඩසටහන සඳහා මූල්‍ය ප්‍රදාන ලබාදීම - 2014/2015 45/2014 2014-12-08
143 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම 35/2014(i) 2014-12-05
144 සමස්ත ලංකා පාසල් නැටුම් තරගය - 2015 40/2014 2014-11-19
145 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය -2015 2014/42 2014-11-17
146 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය -2015 41/2014 2014-11-17
147 අනියම් කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය (අනධ්‍යයන) සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම 25/2014 2014-11-12
148 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය හා ප්‍රදර්ශනය - 2015 38/2014 2014-11-12
149 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2015 39/2014 2014-11-12
150 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම 35/2014 2014-11-10
151 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 33/2014 2014-10-29
152 පාසල් වාර සටහන - 2015 27/2014 2014-08-22
153 ජාතික පාසල් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 වන පන්තියේ නිලධාරීන් පත් කිරීම 24/2014 2014-08-06
154 අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයේ ගණිතය විෂයය අසමත්වීම හේතුවෙන් දරුවන් පාසල් පද්ධතියෙන් ඉවත්වයාම වැලැක්වීම 26/2014 2014-07-28
155 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ (ජාතික පාසල්) ස්ථානමාරු පටිපාටිය - 2014 19/2014 2014-06-18
156 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 23/2013(i) 2014-06-18
157 ද්විතියික විෂයමාලා ප්‍රතිසංස්කරණය - 2015 සිට 16/2014 2014-05-16
158 පළාත් සහ කලාප තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන ශක්තිමත් කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම 15/2014 2014-04-30
159 කෘෂි විද්‍යාව දැනුම මිනුම තරගය - 2014 12/2014 2014-04-29
160 ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා රජය පිළිගත් වෙනත් තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතනවල දේශීය පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා දීම 04/2014 2014-04-04