චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 පාසල් පාදක ගුණාත්මක ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සදහා සැලසුම්කරණට හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබද චක්‍රලේඛය හා මාර්ගෝප‍දේශ අත්පොත සංශෝධනය කිරීම. 19/2019 2019-04-18
2 “සුරක්ෂා” සිසු රක්ෂණාවරණය - 2018/2019 24/2019 2019-04-11
3 2019 වර්ෂයේ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ පවත්වන අ.පෙ‍ා.ස(උසස්පෙළ) විභාගයේ දී ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 10 වන ඒකකය ඇගයීමට ලක් නොකිරීම 2019/23 2019-04-09
4 පස්වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2019/08 2019-04-03
5 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2019/10 2019-03-19
6 "පෞර" කෙටි චිත්‍රපට උළෙල 2019/18 2019-03-12
7 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම් හා වැටුප් සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වන පොදු උපදෙස් සංග්‍රහය 2019/09 2019-03-06
8 පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යාධාර ගෙවිමේ මාර්ගගත (Online) වැඩසටහන 2019/05 2019-02-26
9 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2019 2019/12 2019-02-20
10 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2019 2019/15 2019-02-18
11 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2019 2019/16 2019-02-06
12 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2019 2019/04 2019-01-22
13 සමස්තලංකා පාසල් නර්තන තරග චක්‍රලේඛය 2019 2018/43 2018-12-26
14 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල අැදුම් සදහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2018/41 2018-12-13
15 දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා පාසල් සිසුන් සදහා පාවහන් තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2018/42 2018-12-13
16 දහතුන් වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ උසස් පෙළ වීත්තීය විෂය ධාරාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දෙනු ලබන පාසල් පාදක මූල්‍ය ප්‍රධාන ඵලදායී අයුරින් භාවිතයට ගැනීම 2018/40 2018-10-26
17 පාසල් වාර සටහන -2019 2018/38 2018-09-26
18 සුභග සිසුන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2018 2018/37 2018-09-10
19 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පැසල් වල අනුමත පත්වීම් ධාරී ගුරුවරුන් සදහා 2017 අයවැය තුලින් යෝජිත දේපළ ණය පිළිබද වරප්‍රසාද ලබා දීම 2017/48(i) 2018-08-31
20 හතරවන ශ්‍රේණිය සදහා 2019 වර්ෂයේ සිට නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/34 2018-08-30