චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2017/42 2017-11-16
2 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම 2017/21(i) 2017-11-08
3 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව යටතේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා සන්ධාන භාෂා පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීම. 2017/32 2017-10-06
4 'සුරක්ෂා ' සිසු රක්ෂණාවරණය 2017/35 2017-09-29
5 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2017 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා වෘත්තීය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම 2017/37 2017-09-20
6 ඩෙංගු රෝග මර්ධනය පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහන 2017/30 2017-07-21
7 සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන- 2017 2017/29 2017-07-21
8 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ස්ථාන මාරු පටිපාටිය- 2018 2017/26 2017-06-30
9 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධරයින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2018 2017/25s 2017-06-23
10 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම 2017/21 2017-06-21
11 පාසල් පදනම් කරගත් තක්සේරුකරණ වැඩසටහන 2017 වර්ෂයේ හා ඉන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරිම. 2017/23 2017-06-01
12 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සඳහා 2017 අයවැය තුළින් යෝජිත අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයේ වරප්‍රසාද ලබා දීම 19/2017 2017-05-23
13 සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය 2017 2017-04-28
14 විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම 16/2017 2017-03-14
15 මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2017/14 2017-02-28
16 රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමට එරෙහිව පාසල් සිසුන් පෙළඹවිම 2017/13 2017-02-27
17 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561 වන වෙසක් සැමරුම් සතිය(2017.05.07 සිට 2017.05.13) 2017/11 2017-01-27
18 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ විදුහල්පතිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් අතුරින් වැටුප් වර්ධක ගැලපුම් දීමනාවක් ලබමින් සිටින නිලධාරීන්ගේ වැටුප රා.ප.ච03/2016 අනුව පරිවර්තනය කළ යුතු ආකාරය 2017/07 2017-01-17
19 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2017 2017/04 2017-01-11
20 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය - 2017 2017/05 2017-01-11