චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 සමස්තලංකා පාසල් නර්තන තරග චක්‍රලේඛය 2019 2018/43 2018-12-26
2 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල අැදුම් සදහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2018/41 2018-12-13
3 දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා පාසල් සිසුන් සදහා පාවහන් තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2018/42 2018-12-13
4 දහතුන් වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ උසස් පෙළ වීත්තීය විෂය ධාරාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දෙනු ලබන පාසල් පාදක මූල්‍ය ප්‍රධාන ඵලදායී අයුරින් භාවිතයට ගැනීම 2018/40 2018-10-26
5 පාසල් වාර සටහන -2019 2018/38 2018-09-26
6 සුභග සිසුන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2018 2018/37 2018-09-10
7 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පැසල් වල අනුමත පත්වීම් ධාරී ගුරුවරුන් සදහා 2017 අයවැය තුලින් යෝජිත දේපළ ණය පිළිබද වරප්‍රසාද ලබා දීම 2017/48(i) 2018-08-31
8 හතරවන ශ්‍රේණිය සදහා 2019 වර්ෂයේ සිට නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/34 2018-08-30
9 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත මහජනතාව වෙත සමීප කිරීමේ අරමුණින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා සිංහල සහ දමිල මාධ්‍ය ගද්‍ය රචනා හා විවාද තරගාවලිය පැවැත්වීම සදහා මූලික උපදෙස් 2018/32 2018-07-19
10 වතු පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමාගම් යටතේ පාලනය වන රාජ්‍ය වතු වලින් ඉඩම් ලබා ගැනීම 2018/25 2018-07-06
11 ජාතික පාසල් වලට අයත් නිල නිවාස වෙන් කර දීම 2018/22 2018-07-06
12 අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව හා වැඩසටහන (2015-2019) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2018/27 2018-06-25
13 පාසල් පාදක ගුණාත්මක ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සදහා සැලසුම්කරණට හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබද චක්‍රලේඛය හා මාර්ගෝප‍දේශ අත්පොත 2018/26 2018-06-22
14 රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම 2018/17 2018-06-20
15 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21(i) 2018-06-04
16 පාසල් වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 2018/24 2018-05-31
17 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21 2018-05-23
18 පාසල් පුස්තකාල හා ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සඳහා උපදෙස් සංග්‍රහය සංශෝධනය 2018/11 2018-04-25
19 පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධනය 2018/18 2018-04-23
20 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නව විද්‍යා විෂයය නිර්දේශය හදාරන සිසුන් 2019 වර්ෂයේ සිය ඉදිරියට අ.පො.ස(උ/පෙළ) විභාගයට සූදානම් කිරීම 2018/16 2018-03-29