චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2017 2017/04 2017-01-11
2 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය - 2017 2017/05 2017-01-11
3 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය - 2017 2017/02 2017-01-11
4 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟය-2017 2017/03 2017-01-11
5 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය -2017 2017/01 2017-01-11
6 සමස්ත ලංකා කර්ණාටක සංගීත තරඟය- 2017 2017/06 2017-01-11
7 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන චක්‍රලේඛය 2017 34/2016 2016-12-09
8 ගුරු විද්‍යාලයන්හි ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2017/2018 2016/28 2016-12-06
9 සිසුන් හා දෙමාපියන් විසින් ගුරුභවතුන් වෙත විවිධ ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරිම 2016/33 2016-11-18
10 විදුහල්පති වාර්තා පොත 29/2016 2016-11-11
11 පාසැල් වෙනුවෙන් පාසල් නිළඇඳුම ලබා දීම සඳහා වන චක්‍රලේකය 2016-30 2016-11-03
12 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම 17/2016(ii) 2016-09-26
13 පාසල් භූමියට පිවිසෙන දෙමව්පියන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධව 2016-21 2016-09-22
14 සංවර්ධන ඉලක්ක අරමුණු කරගෙන දිවයිනේ සියලුම පාසල් වල ප්‍රධාන සැලසුම් (Master Plan) සකස් කිරිම (2016-2020) 24/2016 2016-09-06
15 පාසල් වාර සටහන 2017 2016-23 2016-08-05
16 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ස්ථානමාරු පටිපාටිය - 2017 2016-07-15
17 අ.පො.ස(උ.පෙළ) තාක්ෂණවේදය විෂයධාරාව ආරම්භ කිරීම 20/2016 2016-07-08
18 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 17/2016(i) 2016-07-05
19 ගුරු වාර්තා පොත 19/2016 2016-06-10
20 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 17/2016 2016-05-16