චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2019/33 2019-06-26
2 නිවාඩු අනුමත කිරීම හා වාර්තා පවත්වාගෙන යාම විධිමත් කිරීම 2019/14 2019-06-24
3 ව්‍යාපෘති සහායක (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/ විශේෂ අධ්‍යාපන) තනතුරුධාරින් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019/31 2019-06-12
4 ජාතික අධ්‍යාපන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය යටතේ වන ගුරු භවතුන්ගේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ මාර්ගගත (Online) පද්ධතිය 2019/30 2019-06-07
5 සමස්ත ලංකා පාසල් රොබෝ තරගාවලිය හා නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය 2019/28 2019-05-21
6 සමස්ත ලංකා පාසල් රොබෝ තරගාවලිය හා නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය 2019/28 2019-05-21
7 පාසල් පරිශ්‍රය තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම 2019/25 2019-04-24
8 “සුරක්ෂා” සිසු රක්ෂණාවරණය - 2018/2019 24/2019 2019-04-11
9 2019 වර්ෂයේ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ පවත්වන අ.පෙ‍ා.ස(උසස්පෙළ) විභාගයේ දී ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 10 වන ඒකකය ඇගයීමට ලක් නොකිරීම 2019/23 2019-04-09
10 පාසල් පාදක ගුණාත්මක ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සදහා සැලසුම්කරණට හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබද චක්‍රලේඛය හා මාර්ගෝප‍දේශ අත්පොත සංශෝධනය කිරීම. 19/2019 2019-04-09
11 පස්වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2019/08 2019-04-03
12 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2019/10 2019-03-19
13 "පෞර" කෙටි චිත්‍රපට උළෙල 2019/18 2019-03-12
14 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම් හා වැටුප් සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වන පොදු උපදෙස් සංග්‍රහය 2019/09 2019-03-06
15 පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යාධාර ගෙවිමේ මාර්ගගත (Online) වැඩසටහන 2019/05 2019-02-26
16 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2019 2019/12 2019-02-20
17 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2019 2019/15 2019-02-18
18 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2019 2019/16 2019-02-06
19 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2019 2019/04 2019-01-22
20 පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2019/02 2019-01-22