චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
1 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21(i) 2018-06-04
2 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21 2018-05-23
3 පාසල් පුස්තකාල හා ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සඳහා උපදෙස් සංග්‍රහය සංශෝධනය 2018/11 2018-04-25
4 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නව විද්‍යා විෂයය නිර්දේශය හදාරන සිසුන් 2019 වර්ෂයේ සිය ඉදිරියට අ.පො.ස(උ/පෙළ) විභාගයට සූදානම් කිරීම 2018/16 2018-03-29
5 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 2018/13 2018-03-14
6 පාසල්,කලාප, පළාත් මා සමස්ත ලංකා මට්ටමේ දෙවන ජාතික භාෂා (සිංහල/දෙමළ) වාර්ෂික තරගාවලිය පැවැත්විම සඳහා වන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2018/12 2018-03-13
7 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය, පාසල් ,කලාප,පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ වාර්ෂික තරගාවලිය පැවැත්විම සදහා වන චක්‍රලේඛ සංශෝධනය- 2018 2018/09 2018-03-12
8 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ 2008/37 චක්‍රෙල්ඛයේ 06 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධ නව සංශෝධනය 2018/03 2018-02-16
9 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2018 2018/08 2018-01-30
10 පාසල්,කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය පැවැත්වීම සඳහා වන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2018/02 2018-01-19
11 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත දේපළ ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/48 2017-12-29
12 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත ආපදා ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/47 2017-12-29
13 ද්විතියික ශ්‍රේණි (6-11) සඳහා නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/01 2017-12-29
14 'කළණ මිතුරු පොත් සුමිතුරු'- තිරසර කියවීම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2017/44 2017-11-29
15 දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාවහන් වෙනුවට තිළිණපත් ලබා දිම 2017/45 2017-11-29
16 පාසල් පුස්තකාල පොත්/ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සදහා වන නිර්ණායක -2017 2017/39 2017-11-27
17 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2017/42 2017-11-16
18 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම 2017/21(i) 2017-11-08
19 සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය 2017/41 2017-11-06
20 රජයේ අනුමත ආධාර ලබන/නොලබන පෞද්ගලික පාසල් වල අධ්‍යාපනික හා ආයතනික කටයුතු පිළිබද 2005/31 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කිරීම 2017/40 2017-10-24